Προδημοσίευση της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

Κατηγορία: Προγράμματα-Επιδοτήσεις
Δημοσιεύτηκε: 09 Νοεμβρίου 2022
Προδημοσίευση της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

Προδημοσιεύτηκε η Δέσμη Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. Ευρώ, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η Δέσμη Δράσεων στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Στις Δράσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, τουλάχιστον ένα (1) επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας στον οποίο θα αφορά το επενδυτικό σχέδιο και στον οποίο θα δραστηριοποιούνται για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Απευθυνθείτε σήμερα στους εξειδικευμένους συμβούλους μας για να ενημερωθείτε για την κατ’ αρχήν δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

THE FRANCHISE CO., Παπανικολή 100-102, Χαλάνδρι 15232, 

Τηλ. 210 67 56 200, email:

Οι Δράσεις αναλύονται ως εξής:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται αφορούν σε:

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.)
 • Δαπάνες Λογισμικού (προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ).
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης).

Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ €18.000 και €30.000, η δε δημόσια επιχορήγηση ορίζεται σε ποσοστό 50% για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας), όπου η δημόσια επιχορήγηση ορίζεται σε ποσοστό 60%.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

 • Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.
 • Εφαρμογές/ λογισμικά, για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.
 • Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ €50.000 και €650.000.

Η δημόσια επιχορήγηση για εξοπλισμό και λογισμικό κυμαίνεται μεταξύ 40% και 50% για την πλειοψηφία των Περιφερειών, πλην των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής όπου κυμαίνεται μεταξύ 25% και 45%.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών, η δημόσια επιχορήγηση για εξοπλισμό και λογισμικό θα κυμαίνεται μεταξύ 10% και 20%

Η δημόσια επιχορήγηση για υπηρεσίες για το σύνολο των περιφερειών ορίζεται σε ποσοστό 50%

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

 • Εξοπλισμός για προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.α.
 • Εφαρμογές/Λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.
 • Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ €200.001 και €1.200.000.

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει ως χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης. είτε τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων», Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» και Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ» ή τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

Με βάση τον Καν. 651/2014 (ΓΚΑΚ), η δημόσια επιχορήγηση για εξοπλισμό και λογισμικό κυμαίνεται μεταξύ 40% και 50% για την πλειοψηφία των Περιφερειών, πλην των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής (δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις του Κεντρικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα Αθηνών) όπου κυμαίνεται μεταξύ 25% και 45%. Επισημαίνεται ότι υπό το άρθρο 14 του Καν. 651/2014, τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Η δημόσια επιχορήγηση για υπηρεσίες για το σύνολο των περιφερειών ορίζεται σε ποσοστό 50%

Με βάση τον Καν. 1407/2013 (De Minimis), η δημόσια επιχορήγηση ορίζεται σε ποσοστό 50% για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης, όπου η δημόσια επιχορήγηση ορίζεται σε ποσοστό 60%. Επισημαίνεται ότι για τις Αιτήσεις Χρηματοδότησης με βάση του ΕΚ 1407/2013 το μέγιστο ποσό ενίσχυσης είναι 200.000€.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Για το σύνολο των δράσεων ισχύουν τα εξής:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το εκάστοτε ανώτατο όριο ανά Δράση.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (First-In, First-Out) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας, βάσει των κριτηρίων που θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση εκάστης Δράσης και θα αφορούν στην κάλυψη της πλήρωσης των παραπάνω τυπικών προϋποθέσεων.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται σε μία μόνο εκ των 3 δράσεων. Ειδικά για τη Δράση 1, δύναται να υποβληθεί νέα αίτηση και σε μια εκ των άλλων δύο δράσεων μόνο στην περίπτωση που αποπληρωθεί η εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης στη παρούσα Πρόσκληση και έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που θα οριστεί στην Πρόσκληση της Δράσης.

Η δημοσίευση των Αναλυτικών Προσκλήσεων των Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους. Στις Προσκλήσεις θα αναφέρονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η περίοδος υποβολών, οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και οι λοιποί όροι.

Για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία του επιχειρηματικού σας πλάνου, προγραμματίστε άμεσα τα επόμενα βήματα σας σε συνεργασία με την THE FRANCHISE CO.

Απευθυνθείτε σήμερα στους εξειδικευμένους συμβούλους μας για να ενημερωθείτε για την κατ’ αρχήν δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

THE FRANCHISE CO., Παπανικολή 100-102, Χαλάνδρι 15232, 

Τηλ. 210 67 56 200, email: