ΕΣΠΑ: Προδημοσίευση δύο νέων προγραμμάτων για την ενίσχυση υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων

Κατηγορία: Προγράμματα-Επιδοτήσεις
Δημοσιεύτηκε: 07 Νοεμβρίου 2023
ΕΣΠΑ: Προδημοσίευση δύο νέων προγραμμάτων για την ενίσχυση υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων

Δύο νέα προγράμματα για υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις προδημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ.

Οι Δράσεις είναι οι εξής:

1. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (προϋπολογισμός Δράσης 190.000.000€): αφορά σε υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ €40.000 και €400.000, η δε δημόσια επιχορήγηση ορίζεται σε ποσοστό 45%, με προσαύξηση κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και επιπλέον 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

2. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων (προϋπολογισμός Δράσης 160.000.000€): αφορά σε υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ €80.000 και €400.000, η δε δημόσια επιχορήγηση ορίζεται σε ποσοστό 45%, με προσαύξηση κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και επιπλέον 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Για αμφότερες τις δράσεις, οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται αφορούν σε:

• Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός
• Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
• Λοιπός Εξοπλισμός
• Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
• Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
• Τεχνικές Μελέτες
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
• Μεταφορικά Μέσα
• Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

espa enisxusi neosustatwn epixeiriseon

Ως νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. Η διάρκεια ολοκλήρωσης ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στις Αναλυτικές Προσκλήσεις των Δράσεων, οι οποίες αναμένονται εντός του Νοεμβρίου 2023.

Για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία του επιχειρηματικού σας πλάνου, προγραμματίστε άμεσα τα επόμενα βήματα σας σε συνεργασία με την THE FRANCHISE CO.

Απευθυνθείτε σήμερα στους εξειδικευμένους συμβούλους μας για να ενημερωθείτε για την κατ’ αρχήν δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

THE FRANCHISE CO., Παπανικολή 100-102, Χαλάνδρι 15232,

Τηλ. 210 67 56 200, email: