ΕΣΠΑ: Εντός της επόμενης εβδομάδας η προκήρυξη της Δέσμης Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”- σε αναμονή για νέες δράσεις επιδότησης

Κατηγορία: Προγράμματα-Επιδοτήσεις
Δημοσιεύτηκε: 02 Φεβρουαρίου 2023
ΕΣΠΑ: Εντός της επόμενης εβδομάδας η προκήρυξη της Δέσμης Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”- σε αναμονή για νέες δράσεις επιδότησης

Εντός των πρώτων ημερών του Φεβρουαρίου, αντί για τις 31 Ιανουαρίου όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, αναμένεται η προκήρυξη της Δέσμης Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. Ευρώ, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η καθυστέρηση που προέκυψε στην προκήρυξη της Δέσμης Δράσεων οφείλεται σε ενέργειες που έγιναν για την βελτίωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

“Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”

Υπενθυμίζεται ότι οι Δράσεις αναλύονται ως εξής:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ €18.000 και €30.000.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ €50.000 και €650.000.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ €200.001 και €1.200.000.

Παράλληλα, εντός 2 εβδομάδων από την προκήρυξη της Δέσμης Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” αναμένεται να προκηρυχθεί και η επόμενη Δέσμη Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”, του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”, συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. Ευρώ.

Συνολικά, εντός του 2023 αναμένονται ποικίλες προκηρύξεις Δράσεων, τόσο του ΕΣΠΑ, όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα απευθύνονται σε μικρομεσαίες εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις.

Ήδη από τις αρχές Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 360οτου νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Στο καθεστώς αυτό υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης επιδοτούνται δε οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

  • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού
  • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
  • Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
  • Λοιπές δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 

Οι αιτήσεις για ένταξη υποβάλλονται έως 10 Απριλίου 2023.

 

Περαιτέρω, εντός του έτους αναμένονται οι εξής δράσεις:

  • 2ος κύκλος υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 στο καθεστώς Τουρισμού,
  • 1ος κύκλος υποβολών Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 στο καθεστώς Σύνθετων Τουριστικών επενδύσεων,
  • 2ος κύκλος υποβολών Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 στο καθεστώς Μεταποίησης & Εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού (έχει ήδη γίνει προδημοσίευση)

Για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία του επιχειρηματικού σας πλάνου, προγραμματίστε άμεσα τα επόμενα βήματα σας σε συνεργασία με την THE FRANCHISE CO.

Απευθυνθείτε σήμερα στους εξειδικευμένους συμβούλους μας για να ενημερωθείτε για την κατ’ αρχήν δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

THE FRANCHISE CO., Παπανικολή 100-102, Χαλάνδρι 15232,

Τηλ. 210 67 56 200, email: