Δημοσιεύτηκε η Δέσμη Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

Κατηγορία: Προγράμματα-Επιδοτήσεις
Δημοσιεύτηκε: 08 Μαρτίου 2023
Δημοσιεύτηκε η Δέσμη Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”, συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η Δέσμη Δράσεων στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

H Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» αποτελείται από τις δύο διακριτές δράσεις, οι οποίες καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους. Ειδικότερα:

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€.

Η δημόσια επιχορήγηση ορίζεται σε 40% για την πλειονότητα των περιφερειών της χώρας πλην διαφοροποιήσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών στη Δράση 1 για τις περιοχές Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά – Νήσων.

Σε αμφότερα τα χρηματοδοτικά καθεστώτα ενίσχυσης, στις περισσότερες δαπάνες δύναται να δοθεί προσαύξηση 10% εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι υποβολές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ξεκινούν την Τετάρτη 22 Μαρτίου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (First Come First Served) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος των κανονισμών, βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων τα οποία ορίζονται στις επιμέρους προσκλήσεις.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται σε μία μόνο εκ των 2 δράσεων.

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς δικαιόχρησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στις δράσεις, τεκμηριώνοντας ότι δεν αποτελούν ενιαία οικονομική μονάδα με τον δικαιοπάροχο ή ο τελευταίος δεν επηρεάζει καθοριστικά την υλοποίηση της επένδυσης.

Προς το σκοπό της τεκμηρίωσης αυτής υποβάλλονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ως δικαιολογητικά συμμετοχής:

  • η Σύμβαση Δικαιόχρησης μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπαρόχου
  • Υπεύθυνη Δήλωση για πλήρωση ιδιότητας μικρομεσαίας επιχείρησης, υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή (παρέχοντας κατ’ ελάχιστον την πληροφορία για το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία ανήκει)
  • καθώς και οι εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει της βασικής σύμβασης δικαιόχρησης.

Ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας έχει επιφορτιστεί, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, με την εξακρίβωση της οικονομικής ανεξαρτησίας της επιχείρησης που αιτείται την ενίσχυση, σε σχέση με την επιχείρηση – δικαιοπάροχο.

Τονίζεται επίσης ότι τα στοιχεία που συλλέγονται αναφορικά με τη σχέση μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων και η αξιολόγηση αυτών αποθηκεύονται στο ΟΠΣΚΕ προκειμένου να είναι αξιοποιήσιμα σε επόμενες Δράσεις που θα προκηρυχθούν.

Επιπλέον, σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, για τις εταιρείες που υπάγονται σε καθεστώς δικαιόχρησης και θα καταστούν επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από τις Δράσεις του ΕΣΠΑ θα διενεργείται, μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων ένταξης, δειγματοληπτικός έλεγχος ως προς την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων, τμηματικά ανά ημερολογιακό έτος, σε ποσοστό 10% επί των ενταγμένων επιχειρήσεων αυτού του είδους.

Απευθυνθείτε σήμερα στους εξειδικευμένους συμβούλους μας για να ενημερωθείτε για την κατ’ αρχήν δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

THE FRANCHISE CO., Παπανικολή 100-102, Χαλάνδρι 15232,

Τηλ. 210 67 56 200, email: