Ελέγξτε πριν αγοράσετε

Κατηγορία: Για το νέο Επιχειρηματία
Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)
Δημοσιεύτηκε: 13 Δεκεμβρίου 2004
Ελέγξτε πριν αγοράσετε

Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

—  Αναλυτικά στοιχεία και δεδομένα για τον franchisor.

—  Αναλυτικά στοιχεία υφιστάμενων franchisees.

—  Διοικητική διάρθρωση του franchisor και επαγγελματική εμπειρία των διευθυντών και των υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών.

—  Διαχρονική παρουσίαση της πορείας και των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης.

—  Περιγραφή του concept.

—  Παρουσίαση του συστήματος franchise

—  Απαιτούμενη αρχική επένδυση.

—  Απαιτούμενο Κεφάλαιο Κίνησης.

—  Λοιπές καταβολές προς τον Franchisor.

—  Ενδεχόμενη βοήθεια στην ανεύρεση κεφαλαίων.

—  Περιορισμούς στον τρόπο λειτουργίας του franchisee.

—  Βαθμό προσωπικής συμμετοχής του franchisee.

—  Όρους τερματισμού και ανανέωσης της συμφωνίας franchise.

—  Στοιχεία για ενδεχόμενες διενέξεις με υφιστάμενους και παλαιούς franchisee.

—  Δικαιώματα του franchisor να επιλέξει / εγκρίνει τοποθεσίες για το κατάστημα.

—  Εγγυημένη εκπαίδευση και υποστήριξη προς τον franchisee.

—  Οικονομικές πληροφορίες για το πιλοτικά κατάστημα.

—  Οικονομικά στοιχεία σχετικά με τον franchisor καθώς και με τις συνδεόμενες με αυτόν επιχειρήσεις.

—  Αναλυτικά στοιχεία των οικονομικών και επαγγελματικών συμβούλων του franchisor.

—  Κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών των κύριων προϊόντων και όρων συνεργασίας.

—  Εναλλακτικές πηγές προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπτωση αδυναμίας των εγκεκριμένων να ανταποκριθούν είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά είτε σε επίπεδο κόστους και όρων πληρωμής.

—  Αρχική Επένδυση: Πηγές και όρους προμήθειας εξοπλισμού και χρονικούς περιορισμούς ολοκλήρωσης της επένδυσης.

—  Όρους ενδεχόμενης υποχρεωτικής ανακαίνισης προσαρμογής σε νέα συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας, που απαιτούν νέες επενδύσεις εκ μέρους του franchisee.

—  Δυνατότητες και όρους περαιτέρω επέκτασης του franchisee.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ …

—  Οικονομική κατάσταση και προϊστορία της εταιρείας.

—  Χρονικό διάστημα ανάπτυξης της επιχείρησης με την μέθοδο του franchising.

—  Λεπτομερή αποτελέσματα του πιλοτικού καταστήματος.

—  Συνολικός αριθμός franchisees και χρόνο παραμονής τους στο σύστημα.

—  Εξασφάλιση επαφής με υφιστάμενους franchisees.

—  Κύρια πηγή εσόδων της εταιρείας του franchisor και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

—  Αξία και αποδοχή των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών έναντι του ανταγωνισμού.

—  Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών.

—  Είδος και βαθμός υποστήριξης από τις κεντρικές υπηρεσίες του franchisor.

—  Αναλυτική διερεύνηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

—  Τυχόν επιβάρυνση για την εκπαίδευση είτε του ίδιου του franchisee είτε του προσωπικού του.

—  Συνολικό κόστος για την ένταξη στο σύστημα franchise.

—  Ρεαλιστική εκτίμηση του απαιτούμενου κεφαλαίου εκκίνησης.

—  Όροι και εγγυήσεις που αφορούν στην αποκλειστικότητα της περιοχής.

—  Ενδεχόμενα παράλληλα δίκτυα διανομής είτε του franchisor είτε συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

—  Μορφές και κόστος διαφημιστικής προβολής: Στρατηγικά προωθεί το franchise ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα.

—  Υποχρεωτική αγοράς προϊόντων αποκλειστικώς από τον franchisor.

—  Υποχρεωτικοί στόχοι για την διατήρηση του franchise.

—  Ρεαλιστικώς τεκμηριωμένη εκτίμηση των αποτελεσμάτων.

—  Προσφερόμενες υπηρεσίες από τον franchisor πριν και μετά την έναρξη λειτουργίας και την καταβολή royalties.

—  Περιορισμοί στη λειτουργία.

—  Γιατι

α) έκλεισαν καταστήματα που ανήκαν στο σύστημα,

β) αποχώρησαν οι franchisees.

—  Υπόδειγμα συμβολαίου και των παραρτημάτων.

—  Εμπορική πολιτική.

—  Το πλάνο ανάπτυξης και ειδικότερα στις περιοχές που ενδεχομένως επηρεάζουν τη δική σας περιοχή.

—  Στρατηγική επέκτασης του franchisor σε «κλειστές» αγορές ή σε εμπορικά κέντρα που επηρεάζουν τη δική σας περιοχή.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ FRANCHISE
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ…

—  Πλήρη και συστηματική παρουσίαση του «πακέτου» franchise.

—  Αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση των «σημάτων» και των δικαιωμάτων πνευματικής βιομηχανικής ιδιοκτησίας που παραχωρούνται στον franchisee για εκμετάλλευση.

—  Σαφή προσδιορισμό του target group και της γεωγραφικής περιοχής όπου μπορεί να πουλάει αποκλειστικά  ο franchisee.

—  Αναλυτική περιγραφή του πλαισίου συνεργασίας franchisor – franchisee.

—  Φύση και έκταση των υποχρεώσεων του franchisee προς τον franchisor, συμπεριλαμβανομένης και των όρων αποκλειστικής προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών.

—  Δικαίωμα ανανέωσης – επέκτασης του συμβολαίου πέραν του αρχικού χρόνου. (όροι και προϋποθέσεις)

—  Όρους και συνθήκες για τον τερματισμό του συμβολαίου εκ μέρους του franchisee.

—  Επακριβή περιγραφή της εκπαίδευσης και της συνεχούς υποστήριξης που πρέπει να παρέχει ο franchisor.

—  Ακριβή προσδιορισμό των οικονομικών όρων της συνεργασίας:

α)το ποσό για δικαίωμα εισόδου στο σύστημα (entry fee)

β) περιοδικές καταβολές κατά την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης (royalties) είτε ως ποσοστό επί των πωλήσεων, είτε ως σταθερό ποσό

γ)την ενδεχόμενη συμμετοχή του franchisee στην κεντρική διαφήμιση του franchisor.

—  Ακριβή όρια της περιοχής που ανατίθεται στον franchisee και προστασία έναντι του franchisor, των λοιπών franchisees και συνδεόμενων με τον δότη επιχειρήσεων.

—  Τα δικαιώματα του franchisee να πουλήσει ή να μεταβάλει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του franchise.

—  Αποδοχή των δικαιωμάτων των κληρονόμων του franchisee σε περίπτωση θανάτου του.

ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΝ…

—  Υπόσχεται τεράστια κέρδη με ελάχιστες επενδύσεις.

—  Λέει «αποφάσισε τώρα για να εξασφαλίσεις μια προνομιούχο θέση».

—  Δεν μπορεί να δώσει τεκμηριωμένα απολογιστικά στοιχεία για πωλήσεις και κέρδη.

—  Υπόσχεται γρήγορες και εύκολες πωλήσεις.

—  Δεν μπορεί ή δεν θέλει να παρουσιάσει τους διευθυντές και τους προϊσταμένους που στελεχώνουν την εταιρεία και το σύστημα.

—  Δεν δίνει σαφείς απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στην κατοχύρωση σημάτων, στην πνευματική βιομηχανική ιδιοκτησία, στην τεχνογνωσία κ.λπ.

—  Προσπαθεί σταδιακώς να αυξήσει τα entry fee ή προχωρεί σε σταδιακή και αποσπασματική παρουσίαση των επιμέρους ποσών που συγκροτούν το συνολικό κόστος απόκτησης του πακέτου.

—  Δεν αναλύει με σαφήνεια τι περιλαμβάνει η αρχική επένδυση.(συμπεριλαμβάνει «αέρα» για το κατάστημα, entry fee, ενοίκια κατασκευαστικής περιόδου, κεφάλαιο κίνησης για το αρχικό εμπόρευμα κ.ο.κ.;)

—  Προτείνει βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο.

—  Δεν παρέχει δεδομένα για την πορεία και αποδείξεις της οικονομικής ευρωστίας της επιχείρησης.

—  Δεν αποκαλύπτει τις στρατηγικές για τη μελλοντική ανάπτυξη.

—  Το πλαίσιο λειτουργίας παρουσιάζεται ασαφές.

—  Δεν είναι ενήμερος για τις κινήσεις του ανταγωνισμού ούτε για τις διεθνείς τάσεις.

—  Το συμβόλαιο είναι δυσνόητο και ασαφές.

—  Μιλά αόριστα για την υποστήριξη και για την εκπαίδευση του franchisee.

—  Η διαφήμιση είναι…αδύναμη.

—  Λέει αοριστίες για τις οικονομικές και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του προς τον franchisee.

—  Η διάρθρωση του στελεχιακού δυναμικού είναι ανεπαρκής ενώ υλικοτεχνική υποδομή παρουσιάζει ελλείψεις

—  Δεν παρέχει άμεσα στοιχεία για τα υφιστάμενα franchise καταστήματα.

—  Δεν τηρεί τις διαδικασίες και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος.

—  Κανονίζει επαγγελματικές συναντήσεις σε ξενοδοχεία και όχι στα γραφεία του.

—  Δεν είναι μέλος του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος.