Τις τάσεις για τη μελλοντική αγορά εργασίας κατέγραψε έρευνα του ΣΕΒ που διεξήχθει με χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ. Πρόκειται για το «Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες» που συγκεντρώνει τα στοιχεία σχετικά με τις προβλεπόμενες τεχνολογικές, οικονομικές, ρυθμιστικές εξελίξεις και τάσεις, σε συγκεκριμμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και αναλύει τις επιπτώσεις τους στα επαγγέλματα, όσον αφορά τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Ακολούθως τα συμπεράσματα επαληθεύονται από ομάδες Εμπειρογνωμόνων και Στελεχών Επιχειρήσεων και οριστικοποιούνται μετά από εξέταση.

Ο μηχανισμός εξετάζει 8 επιχειρηματικούς τομείς: Τρόφιμα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Δομικά Προϊόντα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Μέταλλο, Υγεία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα επαγγέλματα που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση αφορούν τους τομείς

Ενέργειας

1. Ενεργειακός Μελετητής, 2. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 3. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, 4. Τεχνικός Αυτοματισμών, 5. Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, 6. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Αυτοματισμών, 7. Σύμβουλος Ενεργειακών Επενδύσεων, 8. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος, 9. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας, 10. Εξειδικευμένο Στέλεχος στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό & Κτιριακές Εφαρμογές, 11. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα - Δίκτυα Aερίων, 12. Τεχνικός Αιολικών Συστημάτων.

Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

1. Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας [Mobile Applications Developer], 2. Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού ή Προγραμματιστής [Software Engineer (Developer)], 3. Αναλυτής Συστημάτων / Σχεδιαστής Δικτύων [Systems Analyst/ Network Planner], 4. Αναλυτής Επιχειρησιακών Αναγκών και Διαδικασιών [Business Analyst], 5. Υπεύθυνος Διαδικτύου [Digital Media Specialist and/or Web Master], 6. Μηχανικός Δικτύων [Network Engineer], 7. Σχεδιαστής Ενοποιημένων Συστημάτων [Enterprise and Systems Architect], 8. Υπεύθυνος Τεχνικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Δικτύων [Development and Network Engineering Management], 9. Υπεύθυνος Ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων / Δικτύων [Quality Assurance Manager], 10. Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων / Δικτύων [ICT Security Manager], 11. Μηχανικός Υλικού [Hardware Engineer], 12. Ειδικός Εφαρμογής Eλέγχων στην Aνάπτυξη Λογισμικού και στην Eγκατάσταση Υλικού [Test Specialist], 13. Yπεύθυνος Σχεδιασμού Προϊόντων ή / και Υπηρεσιών [Product and/or Services Manager], 14. Υπεύθυνος Έργων ΤΠΕ [ICΤ Project Manager], 15. Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων και Κέντρων Δεδομένων [Database & Data Center Administrator], 16. Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος / Λειτουργίας Δικτύου [Business Information/Network Manager].

Τροφίμων

1. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων, 2. Υπεύθυνος Μarketing Τροφίμων, 3. Επιστημονικός Σύμβουλος Εταιρειών Τροφίμων, 4. Επιστήμονας R&D, 5. Στέλεχος Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας, 6. Υπεύθυνος Νομοθεσίας και Επικοινωνίας, 7. Υπεύθυνος Προμηθειών Α' Υλών, 8. Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής Τροφίμων, 9. Μηχανικός Υποδομών & Συντήρησης.

Δομικών Προϊόντων

1. Εξειδικευμένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας - Ανακύκλωσης Δομικών Προϊόντων, 2. Εξειδικευμένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας Δομικών Προϊόντων, 3. Μηχανικός Κατασκευών με έμφαση στη Διαχείριση Ενέργειας, 4. Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής Δομικών Προϊόντων, 5. Στέλεχος Προώθησης και Πώλησης Ενεργειακά Οικονομικών Δομικών Προϊόντων (Green Marketing), 6. Αρχιτέκτονας Βιοκλιματικής Δόμησης, 7. Στέλεχος Έρευνας και Ανάπτυξης Δομικών Προϊόντων, 8. Εξειδικευμένο Στέλεχος Οικονομίας Δομικών Προϊόντων.

Περιβάλλοντος

1. Ειδικός Αντιρρύπανσης, 2. Εξειδικευμένο Στέλεχος Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Ειδικών Αποβλήτων (βιομηχανικά κτλ), 3. Υπεύθυνος Παρακολούθησης Υδάτινων Αποδεκτών και Ποιότητας Πόσιμου Νερού, 4. Σύμβουλος Βιομηχανικής Συμβίωσης σε θέματα Περιβάλλοντος, 5. Οικονομολόγος του Περιβάλλοντος, 6. Ειδικός στον Περιβαλλοντικό Έλεγχο και Πιστοποίηση, 7. Επαγγέλματα Εφαρμογών στον Τομέα του Περιβάλλοντος, 8. Νομικός Περιβαλλοντικών Θεμάτων.

Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

1. Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Manager), 2. Υπεύθυνος Μεταφορών (Transportation Manager), 3. Υπεύθυνος Logistics (Logistics Manager), 4. Υπάλληλος Logistics (Logistics Coordinator), 5. Υπεύθυνος Διανομής (Distribution Manager), 6. Υπεύθυνος Εξαγωγών (Export Manager), 7. Υπεύθυνος Αποθηκών (Warehouse Manager), 8. Μηχανικός Logistics (Logistics Engineer), 9. Υπεύθυνος Σχεδιασμού Ζήτησης (Demand Planner), 10. Υπεύθυνος Αγορών / Προμηθειών (Purchasing / Procurement Manager), 11. Υπάλληλος Αποθηκών (Warehouse Coordinator), 12. Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service Manager).

Μετάλλου

1. Εξειδικευμένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας - Ανακύκλωσης Προϊόντων Μετάλλου, 2. Μηχανικός Εκμετάλλευσης Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων, 3. Μηχανικός Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών, 4. Τεχνίτης Κατασκευών Αλουμινίου, 5. Γομωτής, 6. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου, 7. Εφαρμοστής, Τεχνίτης - Εφαρμοστής Μηχανημάτων, 8. Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός - Ειδικός Αυτοματισμών, 9. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών, 10. Συγκολλητής και Κόπτης Μετάλλων - Ηλεκτροσυγκολλητής - Οξυγονοκολλητής, 11. Χειριστής Εργαλειομηχανών Κοπής / Μορφοποίησης Μετάλλων.

Υγείας

1. Χημικός Μηχανικός ή Χημικός - στην Έρευνα και Παραγωγή Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων, 2. Ιατρός Κλινικός Γενετιστής, 3. Κλινικός Παθολόγoανατόμος (Clinical Pathologist), 4. Φαρμακοποιός - Φαρμακολόγος, 5. Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας (Ιατρικός έλεγχος- Αξιολόγηση) (Medical Auditor), 6. Μοριακός Βιολόγος, 7. Κλινικός Φαρμακοποιός, 8. Ιατρός Επείγουσας Ιατρικής (Emergency Doctor-Acute Medicine), 9. Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων, 10. Νοσηλευτής Γηριατρικής, 11. Πληροφορικός της Υγείας (Health Informatics).

Στην ανακοίνωση του ΣΕΒ δόθηκε έμφαση στην αξία της διαβίου εκπαίδευσης και στο συνδυασμό της με την καινοτομία που όπωςτονίστηκε αποτελούν το νέο συντελεστή παταγωγής.


Προσθέστε το σχόλιο σας