Solomind “Πολυχώρος” εκπαίδευσης

Κατηγορία: Επιχειρηματικές προτάσεις
Δημοσιεύτηκε: 05 Ιανουαρίου 2018
Solomind “Πολυχώρος” εκπαίδευσης

Η μεγαλύτερη εκπαιδευτική αλυσίδα με διεθνές brand στην Κύπρο και με σταθερή ανάπτυξη στον χώρο του franchising, προχωρά στο επόμενο βήμα με το βλέμμα στραμμένο στην ελλαδική αγορά και σε χώρες του εξωτερικού.

Με 19 συνολικά μελετη­τήρια στην Κύπρο και οκταετή εμπειρία στον κλάδο της εκπαίδευσης, τα Solo­mind επεκτείνονται και στην Ελ­λάδα, αναζητώντας δραστήριους και φιλόδοξους συνεργάτες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ενεργά με την πρωτοποριακή μέ­θοδο εκμάθησης, μέσω μιας κερ­δοφόρας και χαμηλού κόστους επένδυσης.

20668331 1658835597474706 687503990 n

Έχοντας πετύχει έναν συνδυασμό κέντρου δημιουργικής απασχόλη­σης και κέντρου μελέτης με οφέλη για όλους, τα Solomind αξιοποι­ούν την ισχυρή φήμη τους στον χώρο της εκπαίδευσης και μέσα από ένα απόλυτα οργανωμένο εκ­παιδευτικό σύστημα προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης και αύξη­σης της κερδοφορίας, μέσω των εξελιγμένων μεθόδων που χρη­σιμοποιούνται.

Τώρα μετά από μια επιτυχημένη πο­ρεία στην Κύπρο -και με το ένα κα­τάστημα να διαδέχεται το άλλο μέσα σε 2 μόλις χρόνια από την είσοδό τους στο franchising- οι ιδρυτές του Solomind αναπτύσσουν περαιτέρω την εταιρεία και εκτός συνόρων. Η ελκυστικότητα του κλάδου, η χα­μηλή επένδυση και το ισχυρό brand name στην αγορά, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια συνεργασία με σημαντικές προο­πτικές εξέλιξης.

Η Σωστή Επένδυση Στη Γνώση             

Οι γονείς λόγω των καθημερινών υποχρεώσεών τους δυσκολεύο­νται να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μελέτη τους, ενώ και οι ίδιοι οι μαθητές χρειάζονται μια σω­στή καθοδήγηση για τον σωστό και αποδοτικό τρόπο διαβάσμα­τος. Εντοπίζοντας αυτήν την ανά­γκη και την επιθυμία του κάθε γο­νέα που θέλει να βοηθήσει το παιδί του να ανταποκριθεί στις καθημε­ρινές απαιτήσεις του σχολείου με τη βοήθεια έμπειρων δασκάλων, τα Solomind απευθυνόμενα σε μα­θητές του Δημοτικού, του Γυμνασί­ου και του Λυκείου, καινοτομούν δίνοντας τη λύση. Μέσα από τε­χνολογικά προηγμένες μεθόδους, όπως η χρήση υπολογιστών και με την καθοδήγηση από έμπειρους και εξειδικευμένους δασκάλους, προσφέρουν ένα ολοκληρωμέ­νο πακέτο υπηρεσιών σε μαθη­τές και franchisees. Η Solomind, με τις προσαρμοσμένες ανάλογα τον μαθητή μεθόδους που υιοθε­τεί, παρέχει υπηρεσίες για εις βά­θος γνώση και αντίληψη του κάθε αντικειμένου που μελετάει το παι­δί. Παράλληλα, το βοηθάει να χτί­σει κριτική σκέψη και αυτοεκτίμη­ση, ωθώντας το έτσι να αγαπήσει το διάβασμα και να μην το βλέπει πια σαν μια υποχρέωση.

solomind.modelsΤα κέντρα μελέτης Solomind συνδυάζουν τη δημιουργική απασχόληση με τη γνώση και την κερδοφορία.

 

 

Με Πρωταγωνιστή Το Μαθητή

Σε έναν «πολυχώρο» εκπαίδευσης όπως τα Solomind, μαθητές και γο­νείς θα βρουν πολλά διαφορετικά προγράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε μαθητή, ανά­λογα με την τάξη, την ηλικία κ.λπ., όπως προγράμματα ειδικής εκπαί­δευσης για λογοθεραπεία, ψυχοθε­ραπεία, εργοθεραπεία, μαθήματα ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα μαθή­ματα, φαγητό (catering) και μετα­φορά των παιδιών από το σχολείο στο φροντιστήριο, διευρύνοντας τις πηγές εσόδων του franchisee και προσφέροντας πολλαπλά σημεία διαφοροποίησης από ένα τυπικό φροντιστήριο.

Ειδοποιός διαφορά για τα Solomind η ευελιξία τους ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνονται. Προσαρμόζοντας με τον κατάλλη­λο τρόπο κάθε φορά τις μεθόδους τους ανάλογα με το εκπαιδευτικό σύστημα της περιοχής, τα μελετη­τήρια μπορούν να παίξουν ρόλο είτε ενισχυτικής διδασκαλίας είτε φροντιστηρίου. Πρωταγωνιστικό ρόλο βέβαια παίζει ο μαθητής, σύμ­φωνα με τις ανάγκες του οποίου προσαρμόζεται κάθε φορά η μέθο­δος μελέτης. Με αυτό τον τρόπο, το παιδί μαθαίνει να οργανώνει το διά­βασμά του, και να καλύπτει τα μα­θησιακά του κενά και τις ανάγκες όπως του ταιριάζει.

Η Τεχνολογία Και Η Εξειδίκευση Παίζουν Καθοριστικό Ρόλο

Τα μελετητήρια Solomind είναι η ιδα­νική επιλογή στην καθημερινή προε­τοιμασία των μαθητών του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.Έμπειροι φιλόλογοι συζητούν με τους μαθητές, διαβάζουν, γράφουν ή εκφωνούν επιλεγμένα κείμενα, ανοίγοντας τον εκφραστικό ορίζο­ντα κάθε μαθητή, ώστε να αποκτή­σει ικανότητα και αυτοπεποίθηση όχι μόνο στο γραπτό λόγο (ορθογραφία, γραμματική, εμπλουτισμός λεξιλογί­ου) αλλά και στον προφορικό (εκθέ­σεις, ανάπτυξη ιδεών).

Οι μαθητές μελετούν όλα τα μαθήματα για την επόμενη ημέρα, με την καθο­δήγηση και επίβλεψη του επιστημο­νικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο εκπαιδευτικός αναλύει το μάθημα, κα­θοδηγεί τον μαθητή και λύνει απορίες. Έτσι οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πρακτικές ιδιαίτερα χρήσιμες για την εκπαιδευτική τους πορεία.

Στα κέντρα μελέτης Solomind οι γο­νείς έχουν τη δυνατότητα να ελέγ­χουν την καθημερινή πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μα­θητή μέσω της ηλεκτρονικής πλατ­φόρμας της εταιρείας και της εφαρ­μογής στο κινητό.

Ο συνεργάτης της Solomind στην Ελ­λάδα θα επωφεληθεί ενός απολύτως οργανωμένου εκπαιδευτικού συστή­ματος, με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και αύξησης της κερδο­φορίας, μέσω των πολλαπλών profit centers που χρησιμοποιεί.

Στα μελετητήρια Solomind μαθητές, γονείς και franchisees συνεργάζονται για ένα κοινό όφελος.

Μια Διαφορετική Προσέγγιση Στην Εκπαίδευση

Τα Solomind ξεχωρίζουν για το δυ­ναμικό brand name τους και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουν. Η ενισχυτική διδασκαλία της Sol­omind έχει στόχο να καλύψει τα κενά των μαθητών και να τους φέ­ρει ακόμη περισσότερο σε επαφή με τα εξεταζόμενα μαθήματα,

Τα κέντρα μελέτης Solomind προ­σφέρουν και καλοκαιρινά προγράμ­ματα με σκοπό την ενδυνάμωση των μαθητών στα βασικά μαθήμα­τα, όπως Μαθηματικά και Νέα Ελ­ληνικά, αλλά και την προετοιμασία μετεξεταστέων μαθητών για επιτυ­χία στις εξετάσεις τους.

Τα μικρότερα παιδιά περνούν ευ­χάριστα τον χρόνο τους μέσω δη­μιουργικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα καλλιεργούν τη μάθηση από νεαρή ηλικία. Το Solomind δεν είναι ένα απλό φροντιστήριο. Είναι ένας συνδυασμός κέντρου δημιουρ­γικής απασχόλησης και κέντρου με­λέτης με οφέλη για όλους.

Solomind & Franchising

Ποια είναι τα οφέλη για τους συνερ­γάτες του δικτύου του Solomind;

  • Το ισχυρό brand που κατέχουν τα μελετητήρια στον χώρο της εκ­παίδευσης
  •  Η συμβολή και η στήριξη μέσω της τοπικής διαφήμισης και μάρκετινγκ σε όλα τα μέσα & Marketing calendar
  •  Η βοήθεια εξεύρεσης χώρου με­γιστοποιώντας την προβολή του κέντρου μελέτης & την προσέλ­κυση μαθητών
  • Η βοήθεια εξεύρεσης καταρτισμέ­νου προσωπικού και παροχή ολο­κληρωμένης εκπαίδευσης
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπη­ρεσιών από εξειδικευμένους εξω­τερικούς συνεργάτες (π.χ. λογοθε­ραπευτές, εργοθεραπευτές κ.λπ.)
  • Η οργανωμένη σχεδίαση εσωτε­ρικού & εξωτερικού χώρου από εξειδικευμένους συνεργάτες
  • Η προβολή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας & τα πολλαπλά οφέλη από την πανελλαδική διαφήμιση
  • Το ολοκληρωμένο ετήσιο πρό­γραμμα σπουδών, η πρόσβαση στο e-class και σε ειδική εφαρ­μογή κινητών
  • Η προσωποποιημένη μορφή εκ­παίδευσης μέσω εξατομικευμέ­νης καρτέλας μαθητών
  • Οι ολοκληρωμένες υποδομές δι­κτύου, όπως μεταφορά μαθητών από το σχολείο στο φροντιστήριο

Στόχος η επέκταση των δραστηριοτή­των της αλυσίδας μετά την Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Μάλτα, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Οι 3.000 – 5.000 μαθητές που εμπι­στεύονται ήδη τα 19 μελετητήρια Sol­omind που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, οι προσιτές τιμές των εκπαι­δευτικών πακέτων που παρέχει και το σύνολο των πρωτοποριακών υπη­ρεσιών που προσφέρει, ανεβάζουν πολύ υψηλά τον πήχη της εκπαίδευ­σης και στην Ελλάδα, προσφέροντας ταυτόχρονα διαφοροποίηση και υψη­λές αποδόσεις σε έναν κλάδο που ση­μειώνει ανοδική πορεία.