ANGELOPOULOS HAIR COMPANY: Franchising με κύρος και status

Κατηγορία: Επιχειρηματικές προτάσεις
Δημοσιεύτηκε: 03 Ιανουαρίου 2018
ANGELOPOULOS HAIR COMPANY:  Franchising με κύρος και status

Κορυφαίο brand name ταυτισμένο με την ομορφιά, τη λάμψη και την ποιότητα, συναρπάζει συνεχώς τους πολυάριθμους φίλους του και πρωτοπορεί με μια μοναδική επιχειρηματική πρόταση που χαρακτηρίζεται από αρτιότητα, ξεκάθαρη οργάνωση και ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στους πελάτες.

 Ένας κλάδος διαχρονικός και μια αγορά που παρουσιά­ζει έντονη δυναμική και κι­νητικότητα. Οι υπηρεσίες ομορφιάς έχουν πιστό κοινό και επιβραβεύ­ουν εκείνα τα concept που προχω­ρούν με καινοτομία και διορατικό­τητα. Η συνεχής ενημέρωση είναι καθοριστική για την επιτυχία σε αυ­τόν τον απαιτητικό κλάδο και εκεί ακριβώς επενδύει η Angelopoulos Hair Company ή αλλιώς ο «ναός της κερατίνης», όπως δίκαια αποκαλεί­ται για την απόλυτη εξειδίκευσή της στις θεραπείες μαλλιών με τη μέθοδο Brazilian Keratin Treatment.

angelopouloshaircompany

Νο 1 Επιλογή

Τα καταστήματα ANGELOPOULOS HAIR COMPANY αποτελούν τον πλέον δημοφιλή και εξειδικευμένο προορισμό στον χώρο της ομορ­φιάς και συγκεκριμένα στις Θερα­πείες Λείανσης Μαλλιών. Οι Αφοί Αγγελόπουλοι -οι πρώτοι που έφε­ραν την υπηρεσία αυτή στην Ελλά­δα- καθιέρωσαν μια νέα αγορά με ένα brand που έχει γίνει συνώνυ­μο με αυτή.

Στα καταστήματα του δικτύου AN­GELOPOULOS HAIR COMPANY, πέρα από τις θεραπείες ισιωτικής λείανσης, οι πελάτες έχουν τη δυ­νατότητα να αποκτήσουν και εξει­δικευμένα προϊόντα που χρησιμο­ποιούνται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία για την ενίσχυση του αποτελέσματος και την καλύτε­ρη συντήρησή του.

AngelopoulosBrazilian logoΟ κλάδος της ομορφιάς είναι διαχρονικός, παρουσιάζει έντονη δυναμική και επιβραβεύει την καινοτομία και τα ανήσυχα πνεύματα.

 

Ανάπτυξη Εντός Και Εκτός Συνόρων

Όλη την Ελλάδα, η ANGE­LOPOULOS HAIR COMPANY έχει καθιερωθεί ως το ισχυρό brand του κλάδου και αποτελεί τη Νο1 επιλο­γή τόσο για Έλληνες όσο και ξένους επισκέπτες σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας.

Τώρα, η ANGELOPOULOS HAIR COMPANY είναι έτοιμη να ανοί­ξει τα φτερά της και στην Κύπρο, μετά από μια σημαντική συμφω­νία Master Franchise, με την υπο­στήριξη της THE FRANCHISE CO., της Νο1 εταιρείας συμβούλων franchise στην Ελλάδα. Η συμφω­νία αφορά πλάνο ανάπτυξης σε όλη την Κύπρο με 2 τύπους καταστημά­των: shop in shop και πλήρες/αυτό­νομο κατάστημα.

angelopoulos7

Ο«Βασιλιάς Της Κερατίνης»

Παρακολουθώντας στενά τις εγχώ­ριες και τις διεθνείς τάσεις, η ANGE­LOPOULOS HAIR COMPANY λαν­σάρει το 2008 τη Brazilian Keratin Treatment, την εξειδικευμένη θε­ραπεία λείανσης, η οποία έχει πλέ­ον καταξιωθεί σε ένα μεγάλο μέ­ρος του καταναλωτικού κοινού. Σήμερα, η Brazilian Keratin Treat­ment έχει μετατραπεί στη βασική υπηρεσία ενός franchise concept που ήρθε να ανανεώσει τον χώρο του franchising και των υπηρεσι­ών ομορφιάς!

Όλοι μιλούν για τη συγκεκριμένη θεραπεία καθώς η πρωτοπορια­κή κίνηση της Angelopoulos Hair Company να εισάγει μια τόσο επα­ναστατική θεραπεία, εκτίναξε τη δημοτικότητα αλλά και την κερδο­φορία της στα ύψη.

Ο «βασιλιάς της κερατίνης» όπως αλλιώς αποκαλείται η Angelopou­los Hair Company, εισέρχεται στο franchising, έτοιμος να μεταφέ­ρει την ισχυρή τεχνογνωσία και το εδραιωμένο brand name σε μια ιδι­αίτερα δυναμική αγορά.

angelopoulos event

Δοκιμασμένη Συνταγή

Η διεθνής αναγνώριση για την εξει­δικευμένη τεχνοτροπία και η συ­νεχής επιθυμία για διαφοροποίηση δημιουργούν ένα εξαιρετικό επιχει­ρηματικό περιβάλλον για επιχειρη­ματίες / επενδυτές που αναζητούν διαρκώς δημιουργικές διεξόδους για υψηλή απόδοση και εξέλιξη.

«Οι συνεργάτες που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο δίκτυό μας θα έχουν την πλήρη υποστήριξη από πλευράς μας τόσο σε τεχνικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο, δίνοντας τους τη δοκιμασμένη συνταγή για μια επιτυχή πορεία και συνεργασία. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική γιατί ο κλάδος της ομορφιάς είναι πολύ απαιτητικός και προϋποθέτει διαρκή δημιουργική ανησυχία και επαγρύπνηση. Θέλουμε ο συνεργά­της μας να είναι πλήρως ενημερω­μένος και με τη βοήθειά μας να κα­ταφέρει όσα και εμείς», προσθέτει ο κ. Νικόλας Αγγελόπουλος.

Πέρα από τη συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του καταστήματος, ιδι­αίτερα σημαντική είναι η παροχή private label προϊόντων σε χαμη­λές τιμές που ενισχύουν την κερ­δοφορία και την απόδοση.

Ο υποψήφιος συνεργάτης δεν χρει­άζεται απαραίτητα να έχει προηγού­μενη εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς εισέρχεται σε ένα δο­κιμασμένο επιχειρηματικό μοντέλο με μακρόχρονη εμπειρία και εδραι­ωμένο brand name.