Σύνδεσμος Franchise Ελλάδος: σημαντική συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Κατηγορία: Η Αγορά του Franchising
Δημοσιεύτηκε: 13 Δεκεμβρίου 2018
Σύνδεσμος Franchise Ελλάδος: σημαντική συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Στηρίζοντας τον αγώνα για την ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών, ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος προχωράει σε μια σημαντική συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 4 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε η σύμπραξη των δύο φορέων προκειμένου να ενεργήσουν από κοινού για την επίτευξη της ευαισθητοποίησης των υπόχρεων εταιρειών.

Η ΕΕΑΑ που συστάθηκε το 2001 με πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων, έχει σημειώσει ιδιαίτερα σημαντικές επιτυχίες με ουσιαστικό αντίκτυπο για το περιβάλλον, πάντοτε προσανατολισμένες προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το 2003 συνιστά μια χρονιά σταθμό για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς όλες οι επιχειρήσεις που εισήγαν, παρήγαν και διέθεταν στην εγχώρια αγορά συσκευασμένα προϊόντα, ήταν πλέον υποχρεωμένες να μεριμνούν για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών τους, βάσει του Νόμου 2939/01. Έκτοτε κάθε υπόχρεος διαχειριστής συσκευασιών οφείλει να δηλώνει όλες τις συσκευασίες αγαθών που διαθέτει στην αγορά, καθώς και τα απόβλητα των συσκευασιών που αφορούν στη δραστηριότητά του και προέρχονται από οποιαδήποτε υλικό και από όλες τις πηγές (οικίες, εμπόριο, βιομηχανία κ.λπ.).
Οι υπόχρεες διαχειρίστριες εταιρείες συσκευασίας οφείλουν να μεριμνούν για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που υποχρεούνται να συνεισφέρουν για τους σκοπούς που καθορίζει ο νόμος.

Προκειμένου να γίνει μία εταιρία μέλος στην ΕΕΑΑ υποχρεούται να υπογράψει τη Σύμβαση Συμμετοχής, η οποία έχει διάρκεια ενός έτους και αφορά εισαγωγείς ή/και παραγωγούς συσκευασιών, καθώς και κατόχους προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Με την υπογραφή της σύμβασης, κάθε μέλος των διαφόρων κλάδων εκπληρώνει τη νομική του υποχρέωση και μπορεί να χρησιμοποιεί το πανευρωπαϊκό «πράσινο σήμα» στις συσκευασίες που διακινεί στην ελληνική αγορά.