• Ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 4 τράπεζες και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ

  δημοσιεύθηκε στις 14.05.2012

  Με την υπογραφή των Συμφωνιών Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης με τέσσερις Αναδόχους Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς), ολοκληρώθηκε η επιλογή των τραπεζών που θα συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Με την υπογραφή των Συμφωνιών Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης με τέσσερις Αναδόχους Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Π...

 • Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια JEREMIE για επενδύσεις σε τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ICT)

  δημοσιεύθηκε στις 14.05.2012

  To JEREMIE Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT-Information Communication Technologies) είναι xρηματοπιστωτικό προϊόν στα πλαίσια της πρωτοβουλίας JΕRΕΜΙΕ. Αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT -Information and Communication Technologies). Τα δάνεια χορηγούνται από τις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τ...

 • EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JEREMIE

  δημοσιεύθηκε στις 14.05.2012

  Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank. Η επιχείρηση που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προιόντος JEREMIE θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφ...

 • Νέο Jeremie II- Μικροπιστώσεις μέχρι 25.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  δημοσιεύθηκε στις 14.05.2012

  Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων της οικονομίας (πλην ορισμένων εξαιρέσεων) και κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) οι οποίες πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: Έχουν συσταθεί και λειτουργούν μετά την 1.1.2005 Είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της...

 • Επενδυτικά Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης

  δημοσιεύθηκε στις 14.05.2012

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1029 Β'/3-4-2012 η τροποποίηση του προγράμματος (ΦΕΚ 3215 Β'/30-12-2011) που αφορά την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων "Συνέργειας & Δικτύωσης" - clustering του Επενδυτικού Νόμου 3908/11. Πρόκειται συγκεκριμένα για την προκήρυξη Ειδικού Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3908/2011. Αφορά σε επενδυτικά σχέδια τα οπο...

 • Νέος Επενδυτικός Νόμος (3908/2011)

  δημοσιεύθηκε στις 14.05.2012

  Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος διακρίνεται σε δυο μεγάλες κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων τα Γενικά Επιχειρηματικά Σχέδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια. Τα Γενικά Επιχειρηματικά Σχέδια περιλαμβάνουν τρεις επιμέρους κατηγορίες: 1. Γενική Επιχειρηματικότητα Δικαιούχοι: κάθε επιχείρηση επιλέξιμου κλάδου (Μεταποίησης, Τουρισμού, Logistics, ΑΠΕ εκτός Φωτοβολταϊκών, Παροχής Υπηρεσιών, Παραγωγής και Μετ...

 • Digi Mobile

  δημοσιεύθηκε στις 14.05.2012

  ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στη δράση μπορούν να υποβάλουν προτάσεις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χ...

 • «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών

  δημοσιεύθηκε στις 14.05.2012

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν: Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγώ...

 • Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

  δημοσιεύθηκε στις 14.05.2012

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και ασκούν εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες και δραστηριοποιούνται στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης). Αναλυτικότερα: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μ...

 • «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

  δημοσιεύθηκε στις 14.05.2012

  Στόχος Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωσ...