Ένα νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων που αφορά γυναίκες ηλικίας 22-64 ετών, ελεύθερους επαγγελματίες, τίθεται σε ισχύ κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα ανέργων γυναικών ηλικίας 22-64 ετών». Το πρόγραμμα αξιοποιεί πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και απευθύνεται σε 4.000 υποψηφίους. Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 στάδια:

  • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ
  • Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων-Επιλεξιμότητα
  • Ένταξη από τη θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος  και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους.

Επόμενο άρθρο»

«Προηγούμενο άρθρο

Προσθέστε το σχόλιό σας