• Νέος Κανονισμός 330/2010 για τις κάθετες συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές

    δημοσιεύθηκε στις 10.01.2011

    Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1999 για την εφραμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών καθορίζει μία κατηγορία κάθετων συμφωνιών τις οποίες η Επιτροπή θεωρούσε ότι πληρούν κατά κανόνα τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 101 παρ. 3 της Συνθήκης. Με βάση τη συνολικά θετική εμπειρία α...